مقالات

آفت کش ها

آفت کش ها

آفت کش چیست؟

به گروهی از مواد شیمیائی گفته می شود که به منظور نابود ساختن و یا کنترل جمعیت انواع آفت ها از قبیل انواع حشرات، علفهای هرز، عوامل بیماریزا و امثال آن تهیه و تولید می شود.

تاریخچه آفت کش ها

قدمت مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریها به بیش از ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد میرسد.

هومر شاعر و مورخ یونانی در ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد در مورد کنه کش های گوگردی و خاصیت

تدخینی آنها نوشته است.

چینی ها در قرن ۱۶ میلادی استفاده از ترکیبات آرسنیکی مخلوط با عسل را در مبارزه با مورچه

توصیه کردند.

در قرن ۱۷ میلادی برای مبارزه با مگس گیلاس از نیکوتین استفاده می شد.

در قبل از قرن ۱۸ میلادی توسط ایرانیان و قبایل قفقاز نیز از گرد گلهای داوودی به عنوان حشره کش

استفاده می شد.

د.د.ت به عنوان اولین ترکیب شیمیایی در سال ۱۸۷۴ ساخته شد ولی در سال ۱۹۳۹ به خاصیت

حشره کش آن پی بردند.

خصوصیات یک آفت کش شیمیایی مناسب:

  • روی آفت هدف تاثیر کافی داشته باشد.
  • روی محصول سمپاشی شده تاثیر نا مناسب نداشته باشد.
  • روی حشرات مفید، اثر سوء نداشته باشند.
  • از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
  • در محصولات و مواد غذایی طعم و بوی نامطبوع ایجاد نکند.
  • تحت شرایط جوی مختلف سمیت خود را علیه آفات هدف حفظ کند.
  • بی خطر برای انسان و دام در شرایط سمپاشی و نگهداری.
  • در محیط اسیدی و قلیایی به سرعت تجزیه نشود.
  • در اکوسیستمهای کشاورزی و غیر کشاورزی و خصوصاً در زنجیره غذایی ایجاد اختلال نکند و روی انواع موجودات از جمله آبزیان، زنبور عسل و غیره اثر نامطلوب نداشته باشد.

 

طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت:

سموم گوارشی: جذب از طریق دیواره لوله گوارش حشرات صورت گرفته و عمدتاً علیه حشرات با قطعات دهانی ساینده بکار می روند.

سموم تماسی: از طریق جلد وارد بدن آفت یا بیمارگر می شوند.

سموم تدخینی : سمومی هستند که بصورت گاز متصاعد می شوند.

شاخص سمیت و زیان بخشی آفت کش ها:

سمیت هر ترکیب یک مشخصه ذاتی است که در ساختمان شیمیایی آن نهفته است. ترکیبات سمی باعث دو نوع مسمومیت حاد و مزمن می شوند اما میزان خطر یک سم هم به سمیت ذاتی آن ترکیب و هم به میزان زمانی که موجود هدف در معرض سم قرار میگیرد، بستگی دارد. بر خلاف تصور عمومی، ترکیبات مصنوعی و سنتزی، سمی ترین مواد نیستند بلکه سمی ترین مواد در میان ترکیبات طبیعی یافت می شوند.

شاخص مقدار کشندگی یک سم است که بر اساس میلی گرم وزن ترکیب سمی در کیلوگرم وزن : LD تعریف ۵۰

بدن موجود زنده هدف تعیین می شود. در صورت استفاده ۵۰ درصد جمعیت موجود موردنظر خواهند مرد. این

عدد هرقدر کوچکتر باشد نشانه این است که میزان کشندگی سم بیشتر است.

آشنایی با تعدای از مهمترین ترکیبات آفت کش و موارد عمده کاربرد آنها:

حشره کش ها

Ethion اتیون

حشره کش و کنه کشی تماسی است.

Ethiol g/kg 250 WP 2. اتیول Cethion g/l 470 EC فرمولاسیون: ۱. ستیون

موارد و راهنمای مصرف: کنه های تارعنکبوتی، شته، شپشکهای سپردار، تریپس، لارو پروانه ها، زنجرک ها، آفات

مکنده و دیگر حشرات در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، تاکستانها، سبزیجات، گیاهان زینتی،

پنبه، ذرت، سورگوم، گیاهان خانواده کدوئیان، توت فرنگی، چمن و دیگر محصولات

زمستان برای از بین بردن تخم حشرات و کنه ها و شپشکها مصرف می گردد.

احتیاط های لازم: خاصیت گیاه سوزی در بعضی از ارقام سیب زودرس مانند رقم مکین تاش دارد.

میلیگرم بر کیلوگرم ۲۰۸-۴۷ ، برای پستانداران LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

azinphos methyl آزینفوس متیل

حشره کش، کنه کش تماسی، گوارشی با اثر تخم کشی است.

M (Guzathion- M) %20 WP گوزاتیون ۲-M (Guzathion- M) %20 EC فرمولاسیون: ۱. گوزاتیون

موارد و راهنمای مصرف: کرم خاردار پنبه ۵ لیتر در هکتار ، لیسه در درختان میوه، کرم سیب در سیب، به، آلو،

پسیل گلابی، شپشکهای درختان میوه ، کرم خوشه خوار و زنجرک مو، سپردار قهوهای مرکبات، شپشک های

مرکبات، سپردار بنفش زیتون ۲ در هزار.

میلی گرم بر کیلوگرم ، برای پستانداران ۲۰ – ۹LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

کلا برای محیط زیست خیلی خطرناک است.

Spinosad اسپینوساد

حشرهکش انتخابی تماسی و گوارشی است.

Tracer g/L w/v240 SC فرمولاسیون: تریسر

میلی لیتر در هکتار. موارد و راهنمای مصرف: کرم غوزه در پنبه۲۰۰ – ۲۵۰

با مشاهده اولین پوره یا حشره بالغ باید سمپاشی را شروع کرد. ۲ الی ۳ بار سمپاشی در برنامه کنترل شیمیایی به فاصله ۵-۷

روز از همدیگر برای کنترل سریع آفت ضروری است.

احتیاطهای لازم: گیاهان نباید بیش از سه بار متوالی سمپاشی شوند. تخمهای آفات مستقیماً باید سمپاشی

گردند اما حشرات بالغ و لاروها از طریق تماس با سطوح سمپاشی شده از بین می روند.

میلی گرم بر کیلوگرم برای پستانداران ، ۵۰۰۰-۳۷۸۳ LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

.Acetamiprid استامی پراید

حشره کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی است.

Mospilan w/w %20 SP فرمولاسیون: موسپیلان

موارد و راهنمای مصرف: مینوز لکه گرد در سیب ۵/۰ در هزار ، پسیل در پسته۲۵۰-۲۰۰ گرم در هزار لیتر آب و کرم سیب ۵/۰

در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: LD55 برای پستانداران۲۱۷-۱۴۶ میلیگرم بر کیلوگرم.

oxydemeton methyl اکسی دیمتون متیل

حشره کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه کشی است

Metasystox R g/l 250 EC فرمولاسیون: متاسیستوکس – آر

موارد و راهنمای مصرف: شته سبز غلات، تریپس پنبه، زنجرک سبز و زنجرک ناقل بیماری کرلی تاپ و شته در

در هزار چغندر، شته سبز درختان میوه سردسیری، پروانه میوهخوار پسته، آفات سویا، شته سبز توتون، ۱ تا ۵/۱

۵/۰تا ۱ لیتر در هکتار بصورت محلولپاشی.

برای پستانداران ۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم، LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

Amitraz آمیتراز

Mitac g/l200 EC حشره کش وکنه کش است. فرمولاسیون: میتاک

موارد و راهنمای مصرف: پسیل پسته و سفید بالک(عسلک) پنبه، محلولپاشی درختان با استفاده از محلول

۵/۱ در هزار.

سمپاشی در آب و هوای خشک بهترین نتیجه را می دهد.

احتیاطهای لازم: زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد نباید سمپاشی کرد.فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت

%۶۰ – محصول حداقل ۱۴ روز باشد. در کنههای قرمز سیب و گلابی سمپاشی باید زمانی صورت گیرد که ۸۰

تخمها تفریخ شده باشند، سمپاشی سه هفته بعد تکرار گردد. در پسیل گلابی سمپاشی باید زمانی انجام گیرد

که تعداد پورههای تفریخ یافته محسوس و یا معنی دار باشد، قبل از اینکه میوه گلابی به عسلک آلوده شود. دوره

کارنس برای گلابی و سیب دو هفته است.

برای پستانداران۱۶۰۰-۶۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم. LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

Endosulfan اندوسولفان

حشره کش تماسی گوارشی است.

Fan % 4G 2. فن Thiodan %35 EC فرمولاسیون: ۱. تیودان

موارد و راهنمای مصرف: کرم غوزه، کارادرینا، سفید بالک(عسلک) در پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و

گلابی در درختان میوه، زنبور گلابی، سنهای ناقل نماتوسپورا درپسته، سوسک سرشاخه خوار پسته در پسته،

تا ۳ لیتر درکارادرینا در سویا، سوسک کلرادوی سیب زمینی در سیب زمینی محلول پاشی به میزان ۵/۲

تا ۳ لیتر در هکتاربرای درختان میوه و برای محصولات زراعی ۵/۱

تا ۳ درهزار. محلول پاششی به میزان ۵/۲ تا ۳ لیتر در هکتار برای درختان میوه و برای محصولات زراعی به نسبت ۵/۱ تا ۳ در هزار.

میلی گرم بر کیلوگرم ، برای پستانداران ۱۱۰-۷۰ LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت: ۵۰

Imidacloprid ایمیداکلوپراید

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی برای ضدعفونی بذر، خاک و پیت و سمپاشی شاخ و برگ است.

Confidor w/v %35 SC 2. کنفیدور Gaucho % 70 WS فرمولاسیون: ۱. گائوچو

موارد و راهنمای مصرف: پسیل در پسته ۴/۰ در هزار، شته در توتون ۲۵/۰ لیتر در هکتار، پروانه مینوز مرکبات ۳۰

سی سی روغن در ۱۰۰ لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله ۱۰ روز، تریپس در پنبه به مقدار ۵ در

هزار برای ضد عفونی بذر پنبه ، ناقلین بیماریهای ویروسی در چغندر قند بطریقه ضد عفونی بذر به مقدار

۱۰۰۰ گرم برای یک صد کیلو بذر چغندر قند. فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول حداقل ۲۱-۱۵ روز

، برای پستانداران ۴۵۰-۱۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم، LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت ۵۰

برای زنبورها خیلی خطرناک میباشد،

Indoxacarb ایندوکساکارب

Avaunt 150 SC w/v %15 SC حشره کش تماسی، گوارشی است. فرمولاسیون: آوانت

موارد و راهنمای مصرف: کرم غوزه در مزارع پنبه ۲۵۰-۲۰۰میلی لیتر در هکتار، کرم سیب ۴۵/۰ در هزار

فاصله آخرین زمان سمپاشی تا برداشت محصول ۱۰ تا ۲۱ روزاست. برای کنترل کرم غوزه ایندوکسارب را در

تناوب با یک حشره کش پایروتروئید یا کاربامات به کار می برند..

میلیگرم بر کیلوگرم. ۲۶۸ – برای پستانداران ۱۷۳۲-LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت ۵۰

Bacillus thuringiensis(Bt) باسیلوس تورینجینسیس

حشره کش باکتریایی گوارشی است که با تولید اسپور و کریستالهای پروتئینی باعث مرگ حشره در عرض چند

روز می شود.

Sub sp. Kurstaki % 2. باکتوسپین ۹۰ MVP % 90 WP فرمولاسیون: ۱. ام- وی- پی

WP

موارد و راهنمای مصرف: ابریشم باف ناجور اشجار جنگلی، کرم سیب، لاروهای سبزیجات (کاهو، انواع کلمها،

خیار و ….) محصولات گلخانهای، گیاهان زینتی، پارکها و فضای سبز، جنگلها

همزمان با مشاهده لارو در سطح آستانه زیان اقتصادی، سمپاشی شروع شده و هر ۱۰-۷ روز یک بار تا زمان

پایان دوره تفریخ تخمها ادامه می یابد. سمپاشی با پوشش کامل ضروری است خصوصاً برگهایی که در

قسمتهای زیرین قرار دارند. سمپاشی باید روی شاخ و برگ خشک انجام گیرد، چنانچه تا شش ساعت قبل از

سمپاشی بارندگی اتفاق افتد، سمپاشی توصیه نمیشود. دور از نور خورشید نگهداری و انبار شود. این حشره کش

بسیار حساس میباشد به همین دلیل در محیط بسیار کم دوام است. UV به نور

برای پستانداران ۵۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم. ،LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( ۵۰

برای انسان و محیط زیست کم خطر است و دوره کارنس آن صفراست.

Beauveria bassiana بوواریا بازیانا

حشره کش بیولوژیکی است که از یک قارچ بیمارگرحشرات فورموله شده است.

Naturalis L %16/7 L فرمولاسیون: ناتورالیس

Nufilm موارد و راهنمای مصرف: سفید بالک(عسلک) پنبه به میزان ۷۵۰ سی سی به همراه ماده پخش کننده

به مقدار ۲ لیتر در هکتار تحت نظارت و در قالب روشهای تلفیقی به کار می رود..

Permethrin پرمترین

حشره کش تماسی با طیف وسیع تاثیر است.

Ambush w/v% 25 EC 2. آمبوش Ambush w/v% 10 EC فرمولاسیون: ۱. آمبوش

Coopex % 5/0 WP 4. کوپکس Coopex % 25 WP 3 . کوپکس

موارد و راهنمای مصرف: پرودینا در چغندرقند ۱ لیتر در هکتار ، مینوز لکه گرد در درختان میوه ۵/۰ در هزار،

میلی گرم بر کیلوگرم، ۴۳۰ ،برای پستانداران ۴۰۰۰ ،LD ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت( ۵۰

Primicarb پریمیکارب

حشره کش انتخابی سیستمیک، تماسی، تدخینی و نفوذی است.

Pirimor 50% DF 2. پریمور Pirimor 50% WP فرمولاسیون: ۱. پریمور

در هزار ۷/۰-۵/۰ در هزار موارد و راهنمای مصرف: شته در توتون، سبزیجات و جالیز؛ شته در رز

شته ها در سیب، انواع لوبیا، انواع کلمها، گندم، جو، چاودار، گلابی، نخود، سیب زمینی، کلزا، ذرت، انواع

سبزیجات برگی، ریشهای و میوهای، گلخانه های زینتی و سبزیجات، شته ها در هسته دارها، شته های آردآلود در

هسته دارها، تریپس در سبزیجات.

به محض مشاهده شتهها سمپاشی گردد و درصورت نیاز عمل سمپاشی تکرار شود.

احتیاطهای لازم: دوره کارنس برای کلزا، ذرت، کاهو گلخانهای و غلات ۱۴ روز؛ ذرت شیرین ۳ روز؛ آلو، کاسنی

و مراتع ۷ روز؛ خیار، گوجه و فلفل گلخانهای ۲ روز؛ سبزیجات ۲۴ ساعت؛ سایر محصولات خوردنی ۳ روز؛ گلها

و گیاهان زینتی صفر می باشد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت ( ۵۰LD ، برای پستانداران ۲۰۰-۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم

Pymetrozine پی متروزین

Chess % 25 WP حشره کش انتخابی(شته کش) است. فرمولاسیون: چس

و نیم کیلوگرم ،WP % موارد و راهنمای مصرف: شته در توتون و جالیز یک کیلوگرم در هکتار از فرمولاسیون ۲۵

توصیه می شود. WG % در هکتار از فرمولاسیون ۵۰

احتیاطهای لازم: دوره کارنس برای فلفل و خیار سه روز، سیب زمینی هفت روز، سبزیجات برگی هفت روز

می باشد.

برای پستانداران میزان سمیت ۵۰LD، ملاحظات زیست محیطی: برای پستانداران ۱۰۳۰-۲۷۳ میلی گرم بر کیلوگرم.

Pyrethrin پیرترین

حشره کش غیرسیستمیک و تماسی با اثر ضربتی از گروه پیرترین(عصاره گیاهی) است.

Alfadex %25 L 2. آلفادکس Pyrethrum %25 EC فرمولاسیون: ۱. پیرتروم

موارد و راهنمای مصرف: یک حشره کش خانگی و برای بهداشت عمومی است. برای کنترل مگس ها در

اصطبلها، دامپروریها ومرغداری ها بکار می رود. به صورت محلول پاشی یا آئروسل یا کاغذها و نوارهای مگس

کش و سایر فرم ها مصرف میشود. جهت کنترل مگس ها در محیطهای بسته به صورت دود استفاده شود

احتیاطهای لازم: نباید گیاهان را سمپاشی کرد.

ملاحظات زیست محیطی: LD50 میزان سمیت برای پستانداران ۱۰۳۰-۲۷۳ میلی گرم بر کیلوگرم.

پیریمیفوس متیلpirimiphos methyl

حشره کش و کنه کش تماسی و تدخینی است. فرمولاسیون: اکتلیکActellic %50 EC

موارد و راهنمای مصرف: کنه و کرم میوه خوار در خرما ۲ لیتر در هکتار، برای حشرات خانگی، مورچه ها در

گلخانه های زینتی و سبزیجات، شته ها در گلخانه های زینتی و سبزیجات، سوسک آرد و غلات در انبار غله، آفات

انباری در انبار غلات، مگس مینوز برگ در گلخانه های زینتی و سبزیجات، تریپس در گلخانه های زینتی و

سبزیجات، سفیدبالک گلخانه در گلخانه های زینتی و سبزیجات، شب پره در انبارها و انبار غلات، کنه ها در

گلخانه های زینتی و سبزیجات، کاربرد دارد.

به صورت آئروسل در حشره کشهای خانگی و یا اسپری مورد مصرف قرار می گیرد. برای کنترل سفیدبالک و

استفاده شود. fogger دیگر آفات گلخانه از این حشره کش به صورت دود استفاده یا از دستگاه

احتیاطهای لازم: زمانی که شاخ و برگ مرطوب و ریشه خشک است و نورخورشید می تابد گلخانه را تدخین

نکنید. گندزدایی انبارها بوسیله سمپاشی سطوح انبار یا گازدهی (تدخین) انجام میشود و تیمار غله از طریق

اختلاط سطحی و عمیق غله انجام می گیرد.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 برای پستانداران ۱۴۱۴ – ۱۱۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم.

Trichlorfon تری کلرفن

حشره کش تماسی و گوارشی است.

Dipterex %80 SP 3. دیپترکس WP 80% .2 w/v %50 EC . فرمولاسیون: ۱

موارد و راهنمای مصرف: سن های زیان آور در گندم و جو۲/۱ کیلو گرم درهکتار، مگس درخزانه برنج، کرم دانه

خوار در آفتابگردان و سویا، مگس در پیاز و خربزه، پروانه سفید در کلم، کرم غوزه در سبزیجات و جالیز،

کارادرینا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم سم و ۵/۲

لیتر نفت و ۲۵۰گرم صابون و۱۰۰ لیتر آب توصیه می شود.

در مورد پوستخوار نارون به صورت سمپاشی درختان تله با مصرف ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم حشره کش و ۵/۲

و ۲۵۰ گرم صابون و ۱۰۰ لیتر آب توصیه میشود.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 برای پستانداران ۲۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم.

Thiacloprid تیاکلوپراید

Calypso g/l 80 SC حشره کش تماسی و گوارشی با خواص سیستمیک است. فرمولاسیون: کالیپسو

موارد و راهنمای مصرف: سفید بالک در مزارع پنبه ۲۵۰-۲۰۰ میلی لیتر درهکتار ، کرم سیب ۳/۰ در هزار

پسیل پسته ۴۰۰-۳۰۰ میلی لیتر در هکتار.

دوره کارنس برای سیب ۱۴ روز، برای سبزیجات ۳ روز می باشد.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران ۸۳۶ میلیگرم بر کیلوگرم.

Thiobencarb تیودیکارب

Larvin 80% DF حشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک است. فرمولاسیون: ۱. لاروین

موارد و راهنمای مصرف: کرم غوزه در پنبه ۱ کیلوگرم در هکتار، تریپس در پنبه ۵ در هزار به روش ضدعفونی

بذر، شب پره ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سویا، ذرت، انگور، میوه، سبزیجات و دیگر

محصولات ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم در هکتار، تیمار بذری ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ گرم در تن؛ حلزون و رابها در غلات و

دانه های روغنی

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران ۴۶۷-۶۶ میلی گرم بر کیلوگرم.

Thiometon تیومتون

حشره کش و کنه

کنه کش سیستمیک است. فرمولاسیون: ۱. اکاتین Ekatin w/v%25 EC

موارد و راهنمای مصرف:محلول پاششی به میزان ۱ تا ۵/۱ در هکتار برای تریپس، شته، سن سبز و سنک در

پنبه، زنجرک سبز و زنجرک ناقل کرلی تاپ و شته در چغندر، شته در درختان میوه سردسیری، شته ها و

تریپس ها و سایر حشرات مکنده در سویا

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران ۱۳۶-۷۳ میلی گرم بر کیلوگرم.

Dimethoate دی متوات

حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی است.

Dimethoate %46 EC 2. دی متوات Dimethoate %50 EC فرمولاسیون: ۱. دی متوات

Rogor %5 WP 4. روگور Roxion %25 WP 3. رکسیون

موارد و راهنمای مصرف: شته سبز معمولی و شته سمی غلات، آفات پنبه و چغندرقند، شپشکهای درختان

میوه سردسیری، شتهها، تریپس و سایر حشرات مکنده سویا، نماتد ساقه یونجه و مگس های خربزه و جالیز

همگی یک در هزار، این ماده اثر سریع ناک داون داشته و تا ۱۴ روز اثر سیستمیک دارد..

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50، برای پستانداران ۳۸۷-۱۶۰ میلی گرم بر کیلوگرم.

Deltamethrin دلتامترین

حشره کش تماسی با پایداری زیاد.

Decis w/v % 5/2 Tb 2. دسیس Decis w/v % 5/2 EC فرمولاسیون: ۱. دسیس

پرودینای چغندرقند موارد و راهنمای مصرف: مینوزلکه گرد درختان میوه محلولپاشی به نسبت ۵/۰ در هزاز، پرودینای چغندر قند ۱ لیتر در هکتار، پوره سن در گندم محلول پاشی به نسبت ۳۰۰ میلی لیتر در هکتار.

با مشاهده اولین علائم خسارت، سمپاشی باید انجام گیرد و سمپاشیهای بعدی به فاصله ۱۴- ۱۰ روز بعد بسته به نیاز انجام گیرد.

وزن هر قرص ۲ گرم و درصد ماده موثر ۵/۲ % است. همراه چسب تریپس بدون رقیق کردن در روی پلی اتیلنی که کف گلخانه را می پوشاند استفاده می شود. قبل از کاشت خیار در گلخانه ها و مزارعی که مشکل تریپس وجود دارد سم پاشی ضرورت دارد.

ملاحظات زیست محیطی : میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران ۵۰۰۰-۱۳۵ میلی گرم بر کیلوگرم .

حشره کش تماسی نفوذی گوارشی و تنفسی

G 2.گرانول دیازینون % ۱۰ Basudin % 60 EC فرمولاسیون: ۱. بازودین

۳.گرانول دیازینون % ۵ G 4.گرانول دیازینون % ۲G

برای کرم ساقه خوار برنج ۲ لیتر در هکتار، برای نخلیات ۵/۱ تا ۲ لیتر، برای چغندر قند ۱ تا ۵/۱ لیتر، علیه کرم سفید ریشه درختان میوه و درختان میوه و درختان جنگلی ۳ تا ۵/۳ لیتر، علیه لیسه و شته درختان میوه و پسیل گلابی و تریپس مو و شپشک پسته و مرکبات ۱ درهزار، برای برنج ۱۵ کیلوگرم گرانول ۱۰ % توصیه می شود.

احتیاطهای لازم: این حشره کش کمی خاصیت تدخینی دارد. در سیب های زرد و سبز ممکن است سبب قرمز شدن بعضی از قسمت های میوه شود.

ملاحظات زیست محیطی: میزان سمیت LD50 ، برای پستانداران ۱۲۵۰-۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم.

منابع:

آفت کش ها و مبارزه با سموم برگرفته از مجموعه فهرست آفات، بیماری ها و علفهای هرز مهم محصولات عمده کشاورزی توسط سازمان حفظ نباتات.

ویکی پدیا

نشریه آفت کش ها در علوم گیاهپزشکی

نویسنده : منصوره ملامحمدی (کارشناس ارشد شرکت سفیدبام کرمانیان شیمی آزمایشگاه )

بازگشت به لیست