آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی شرکت سفیدبام کرمانیان

با تمرکز بر ارائه ی خدمات تخصصی آزمایشگاهی بتن تازه و خود تراکم، سنگدانه،
روان مالت و چسب کاشی ، ارائهی طرح اختالط برای تولید بتنهای خاص و
همچنین نظارت رایگان بر بتنریزی و بچینگ بتن آماده و ارائه خدمات مشاوره
اهداف خود را در راستای کسب و افزایش رضایت کارفرما و بهبود مستمر خدمات
بنا کرده است. آزمایشگاه تخصصی سفیدبام کرمانیان در هنگام بتنریزی و پس
از آن از طریق نمونه گیری و تست آزمونه ها، کیفیت بتن و مصالح ساختمانی را
مطابق با استاندارد 17025:2017ISO مورد ارزیابی قرار میدهد.