دسته‌بندی نشده

کاشی کاری های ضد اسید به روش ویبره

در صورت الزام به استفاده از کاشی های مضرس گروه R11 تا R13 باید از کاشی هایی که سطح رویی آنها پروفیله می باشد استفاده شود.

در صورتی که رسانایی الکتریکی مورد نیاز باشد باید برای بستر رزین سنتزی افزودنی های مندرج در اطلاعات فنی AGIS30 استفاده شود و حداکثر ابعاد کاشی هابه مقدار۱۱۵*۲۴۰ میلیمتر محدود شود. گروه های مضرس R11 تا R13 نمی توانند دارای رسانایی الکتریکی باشند.

بندکشی

برای ملات بندکشی در درجه اول از رزین های اپوکسی (EP) و وینیل استر (VE)استفاده می شود. ملات رسانای بند باید با بستر رزین سنتزی رسانا تماس داشته باشد.

جهت اطلاع از مشخصات فیزیکی و مقاومت شیمیایی ملات ها، بخش سوم اطلاعات فنی AGIS10 را ملاحظه فرمایید.

در صورت نیاز به رسانایی الکتریکی، افزودنی های مندرج در اطلاعات فنی AGIS30 برای ملات های بندکشی مورد استفاده قرار می گیرند.

اجرا

لایه های آببندی

در صورت اجرای یک لایه آب بندی ، سطح زیر کار باید شیبی حداقل۵/۱ % داشته باشد (طرح ساختمان کف را در تصویر شماره ۲ ملاحظه کنید). برای اجرای شیب می توان لایه های میانی از قبیل بتون شیب و شمشه کشی را اجرا نمود. لایه های میانی باید با سطح زیر کار اتصالی محکم داشته باشند.

برای اجرای لایحه های میانی باید همواری سطح زیرکار مطابق با ردیف ۳ از از جدول شماره ۳ از DIN18202 باشد. میزان رطوبت باقی مانده سطح زیر کار که توسط دستگاه CM در عمق ۲۰ میلیمتری اندازه گیری می شود نباید از ۴% جرم آن تجاوز کند.

اتصال لایه های آب بندی، در مجاری ، دریچه های خروج و سایر اتصالات و نیز اجرای درزهای انبساط در کف ها و سقف ها بر طبق بخش چهارم اطلاعات فنی AGIS10 انجام می گیرد.

جهت اطلاع از سایر اطلاعات در مورد نصب لایه های آب بندی، بخش دوم اطلاعات فنی AGIS10 را ملاحظه فرمایید.

بستر ملات

بستر ملات بر روی لایه آب بندی (تصویر شماره ۲) یا سطح زیرکار با یا بدون لایه جداکننده (تصویر شماره ۳) نصب میگردد. معمولا حداقل ضخامت لایه بالغ بر ۴۰ میلیمتر می باشد و نباید ۶۰ میلیمتر تجاوز نماید. در صورت نصب بستر ملات بر روی لایه های جدا کننده، حداقل ضخامت بالغ بر ۶۰ میلیمتر می باشد و نباید از ۸۰ میلیمتر تجاوز کند. در بستر ملاتی که بر روی لایه جدا کننده قرار گرفته است، یک تقویت ساختمانی از شبکه یا بافته فولاد ساختمانی باید بکار رود.

ملات بستر با در نظر گرفتن رطوبت زمین اجرا و نصب می گردد. ترکیب (نسبت مخلوط) آن باید چنان انتخاب گردد که به هنگام ویبره (vibre) شدن کاملا متراکم گردد.

هنگامی که بستر ملات در ارتباط با سطح زیر کار نصب می گردد. مقاومت چسبندگی کششی سطح زیر کار باید حداقل بالغ بر N/mm2 1/0 باشد. بر روی سطح زیر کار باید یک پل ارتباطی اجرا گردد. سطح بتون را باید یک روز قبل مرطوب نمود این سطح باید هنگام اجرای پل ارتباطی کمی رطوبت داشته باشد. بستر ملات همیشه باید در داخل پل ارتباطی تازه اجرا شود.

پوشش کاشی با بستر رزین سنتزی

بر روی بستر ملات می توان یک بافته شیشه ای قرار داد. سپس مولسیون رزین سنتزی به ضخامت پیشبینی شده اجرا می گردد. با استفاده از کمچه، پیوند مناسبی پدید میآید.

از زمان قرار دادن بستر رزین سنتزی بر روی بستر ملات تا هنگام عملیات ارتعاش (vibre) نباید بیشتر از ۳ تا ۴ ساعت سپری شده باشد . روند سخت شدن بستر رزین سنتزی باید فقط پس از عملیات ارتعاش شروع شود.

پس از قرار دادن کاشی های سرامیکی دارای زواید کناری در داخل بستر رزین سنتزی متراکم سازی ملات بستر به همراه بستر رزین سنتزی با استفاده از یک ویبراتور چرخی با چندین بار حرکت صلیبی انجام می گیرد : در این کار زمان های سفت و خت شدن هر یک از مواد باید مورد توجه قرار گیرند.

عملیات ارتعاش باید چنان انجام گیرد که هر یک از کاشی ها به طور یکسان سفت و محکم به داخل ملات فشرده شوند و بدین وسیله در زیر کاشی ها هیچ حفره ای ایجاد نگردد.

یک متراکم سازی کامل به وسیله ویبره کردن با سرعت چرخش کم تر از ۴۰۰۰ دور در دقیقه به دست می آید.

اجرای عملیات نصب در دمای سطح زیر کار کمتر از ̊c5+ مجاز نمی باشد. در عملیات ویبره بند ها را برای بندکشی در مراحل بعد خالی نگاه می دارند.

پوشش های رسانا شامل الزامات مندرج در اطلاعات فنی AGIS30 می باشند.

بند کشی

به منظور کسب یک پوشش ویبره شده متراکم و مقاوم ، بند های کاشی ها باید با ملات بندکشی کاملا پر شوند.

مناسب بودن ملات بندکشی در مقابل عوامل شیمیایی باید در هر موردی به طور مجزا کنترل و تایید گردد.

قبل از شروع بندکشی ، کناره های بند ها باید تمیز و خشک باشند . باید از پایین تر رفتن دمای کناره های درزها از درجه حرارت ژاله زایی جلوگیری شود.

برای اجتناب از کاهش قدرت چسبندگی باید حداقل سه روز پس از نصب اقدام به شروع بندکشی نمود. برای کسب تراکم و قدرت برشی کل پوشش ، انجام بندکشی کامل ضروری می باشد.

برحسب نوع کاشی مورد استفاده ، عرض بندها بالغ بر ۲ تا ۶ میلیمتر می باشد. پر کردن بندها باید به طرق زیر انجام گیرد:

– دوغاب ریزی دستی یا ماشینی

– بندکشی با تزریق کننده ملات بند

– بندکشی دستی به وسیله کمچه بندکشی

آماده سازی و اجرای ملات رزین سنتزی بر طبق مندرجات بخش سوم اطلاعات فنی AGIS10 انجام می گیرد.

ویسکوزیته ترکیبات رزین سنتزی را چنان قرار می دهند که پر کردن کامل بند ها امکان پذیر گردد.

سپس سطح پوشش را در وضعیت سخت نشده یا سخت شده ملات بندکشی باید تمیز کرد . در صورت تمیز کردن در وضعیت سخت نشده ، اجبارا بند های تورفته ای پدید می آید که بدین خاطر الزامات پوشش های رسانا در آن ها حاصل نمی شود.

اجرای عملیات خاصی نظیر ساب زدن در حالت سخت شده می تواند باعث به وجود آمدن بند هایی با سطوحی صاف شود.

پس از تمیز کردن سطح کاشی ها نباید هیچ لایه چسبی داشته باشد.

پوشش های رسانا شامل الزامات مندرج در اطلاعات فنی AGIS30 میگردند.

کنترل

قبل از شروع کار ها باید مواد تحویلی را از نظر کامل بودن ، عدم تغییر قابلیت آنها و مطابقت با توافقات مندرج در قرارداد کنترل نمود.

باید تطابق شرایط محل نگهداری با مشخصات ذکر شده تولید کننده مورد توجه قرار گیرد.

لایه های آب بندی

شرکت اجرا کننده باید قبل از اجرای بستر ملات ، لایه آب بندی را از نظر عدم وجود نواقصی مانند صدمات سطوح ، اتصال درزها ، کنده شدن از سطح زیر کار، اتصالات به دریچه های خروج و مجراها و ساختمان درزهای انبساط کنترل نماید.

بستر ملات

حداقل مقاومت باید توسط سازمان های کنترل کننده تایید گردد.

بستر رزین سنتزی

کنترل قدرت چسبندگی بستر رزین سنتزی بستر رزین سنتزی به بستر ملات را می توان به وسیله تعیین مقاومت در مقابل کنده شدن انجام داد. در این حالت منطقه شکستگی باید همیشه در بستر ملات قرار داشته باشد .

پوشش کاشی با بستررزین سنتزی

قبلا باید مناسب بودن ملات رزین سنتزی ، بر روی کاشی های آزمایشی به وسیله آزمایشات قدرت چسبندگی نشان داده شود.

موارد مهم جهت نظارت در طی اجرا شامل موارد زیر می باشند :

– کنترل های ارتفاع و شیب

– عرض درزها پس از عملیات ویبره

– همواری بر طبق ردیف ۳ جدول شماره۳ از DIN18202

– پوشش های کاشی که باید از مطابقت با قانون منابع آب برخوردار باشند باید مطابق با مقررات مربوطه کنترل گردند.

بندکشی

قبل از شروع عملیات باید قدرت چسبندگی بین ملات بندکشی و کاشی ها تایید شود.

پر شدن کامل بند ها با ملات رزین سنتزی باید کنترل گردد. برای رسانایی الکتریکی باید مندرجات اطلاعات فنی AGIS30 مد نظر قرار گیرند.

حفظ و نگهداری و مراقبت

حفظ و نگهداری و مراقبت منظم پوشش جهت حفظ قابلیت کارکرد غیر قابل اجتناب می باشد.

در فواصل منظم باید بندکشی را مخصوصا در مکان های تحت بار (مناطق مرطوب و محل رفت و آمد وسائط نقلیه) از نظر ایجاد ترک برسی نمود.

برای تمیز کردن باید از وسایلی استفده نمود که پوشش ها را تحت بارهای شیمیایی و مکانیکی قرار ندهند.

به هنگام تمیز کردن با ابزار فشاری باید حداقل فاصله بین سرشیلنگ ها با سطح کاشی ها و نیز میزان فشار و درجه حرارت مورد توجه قرار گیرند.

درزهای انبساط موجود در پوشش ، نقاط ضعیفی در آن می باشند و باید منظما کنترل گردند .

تهیه کننده : پوریا آذربخت

برگرفته از مجله ۱۰۷ مواد شیمیایی

بازگشت به لیست